Seneste nyt

Referat af Beboerrepræstentationens møde tirsdag den 24 august 2021 

Tilstede var:

Cheri Rehøj (Formand)
Allan Woods (Næstformand / Kasserer)
Rie Linhoff (Suppleant)
Anne Vibeke Lauridsen  (Sekretær)
Bjarne Christensen (Gæst)

Årsmødet 2021:
Nu da coronarestriktionerne er ophævet, har vi besluttet at afholde årsmødet i slutningen af september 2021. Det har været svært at finde lokale til afholdelsen af årsmødet.

Helsingør Hallen tilbyder lokale uden servering. Birkebo må kun have max. 40 gæster. Konventum er temmelig dyrt. Vi har derfor valgt at holde mødet i Helsingør Golfklub.

Hellebo Parks årsregnskab 2020 er blevet omdelt i marts 2021 og forefindes på hjemmesiden.

Etablering af fibernet:
Bjarne Christensen blev inviteret med på Beboerrepræsentationsmødet for at give en opdatering af det videreforløb. Han har haft adskillige møder med både City Apartment og TDC Net angående etablering af fibernettet i Hellebo Park. Rørene til ledningsføringen er nu lagt ned i vejen inden asfalteringen påbegyndes. Installationen af fibernettet i de enkelte boliger forventes afsluttet om 1 år.

Vi takker Bjarne for hans enestående indsats med dette arbejde.

 

Nyt affaldssystem:
I maj 2021 trådte den nye affaldssorteringslov i kraft i Hellebo Park. 

Rækkehusene: Affaldsækkene blev erstattet med 2 delt container til mad og rest affald.
Opgangene:  Affaldsskakterne blev lukket og erstattet med opstillede containere i kælderene.

Asfaltering:
Som det kan ses og høres er asfalteringsarbejdet igangsat mandag den 23/8 med kort varsel. Der blev omdelt en skrivelse fra Munck Asfalt A/S, men vi er af den opfattelse, at der mangler en mere overskuelig plan der viser helt præcis, hvornår der vil blive spærret for parkering langs carportene og ved gavlen.    


El-stander:
På vores årlig møde (markvandring) med City Apartment i Juni 2021, drøftede vi blandt andet etablering af el-stander (til opladning af el-biler) i Hellebo Park fremadrettet. City Apartment vil undersøge etableringsmuligheder.   


Husorden for Hellebo Park:
Efter den ny affaldssorteringslov er trådt i kraft her i Hellebo Park, skal den eksisterende Husordens §4: AFFALD opdateres tillige med andre øvrige paragrafer i Husordenen. Vores opdateringsforslag vil blive forelagt beboerne før den kan godkendes på et ekstraordinært møde.


Vedtægterne:
Vedtægter blev revideret og godkendt i 2017, men der er på nuværende tidspunkt nogle punkter, vi mener trænger til en opdatering/ændring. Beboerrepræsentationens ændringsforslag vil også blive forelagt beboerne før den kan godkendes på et ekstraordinært møde. 


Beboere uden computer:
Der er nogle beboere, der ikke har en computer og dermed ikke adgang til de forskellige referater samt informationer, der bliver lagt på vores hjemmeside.

Vi vil derfor opfordre disse beboere til at lægge en seddel med navn og adresse i BR postkassen, så vi ved hvem der skal have informationerne blive lagt i deres postkasse.


Beboerrepræsentationens referater:
For at beboerne kan se hvilke emner der er blevet drøftet på vores møder, vil der fremadrettet forefindes et resumé af referaterne på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park på Facebook

Juni 2021

____

Vi er blevet bedt om at gøre opmærksom på denne Facebook gruppe, som nogle beboere har initieret.
Så det gør vi ...  🙂

Hermed link til Facebook siden  - klik her  >>

- klik herefter på den rektangulære blå knap for at blive medlem af gruppen.

 

______________________________________________________________________

 

Meddelelse vedrørende Hellebo Parks Årsmøde 2021 + Årsregnskab 2020

Marts 2021

Grundet de stadig gældende corona restriktioner, ser vi os desværre nødsaget til at udsætte årsmødet, der jævnføre vores vedtægter skulle været afholdt i marts måned.

Her kan du hente Hellebo Parks Årsregnskab 2020. ( klik her  >> )

Pas godt på hinanden og god påske.

____

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsentationen kan ske enten via vores
e-mail: info(at)hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

___

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen i Hellebo Park.

______________________________________________________________________

 

23. Marts 2021

Information fra Varmemesteren.

I dag har vi modtaget følgende informationer fra vores varmemester Lars:

 • Hullerne i vejen mod Gl. Hellebækvej bliver lappet i morgen 24.03.2021
 • Der er opstået problemer med vandtrykket i Højhuset på 9. sal hvilket bevirker, at bobeoerne i perioder ikke har vand. Årsagen til dette bliver nu undersøgt i samarbejde med Grundfoss.
 • Grantræet, der står til højre ved æbletræerne ved udkørselsen til Gl. Hellebækvej bliver fældet. Dette skyldes, at man mener, at træet er ved at blive angrebet af sygdom. 

__

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsenationen kan ske enten via vores e-mail: info@hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

Pas godt på hinanden!

Beboerrepræsentationen

 

Til beboerne Hellebo Park

Januar 2021

Med denne skrivelse sender Beboerrepræsentationen en Nytårs hilsen til alle beboerne i Hellebo Park og håber I er kommet godt ind i det nye år.
Til nye beboer i Hellebo Park ønsker vi jer alle velkommen.

Som I alle ved, så har coronarestriktionerne været årsag til, at vore planlagte årsmøde i 2020 ikke blev afholdt.
Forhåbentlig bliver det muligt, på et eller andet tidspunkt i løbet af dette år, at kunne afholde vore årsmøde påny.

Det har desuden bevirket, at de repræsentanter i Beboerrepræsentationen, der var på valg i 2020, har indvilget i at fortsætte indtil næste årsmøde.

Den nuværende beboerrepræsentation består af følgende personer:
Chéri Rehøj (formand)
Allan Woods (næstformand/kasserer)
Anne Vibeke Lauridsen (sekretær)
Rie Linhoff (suppleant)
Rene Durafour (revisor)

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsentationen kan ske enten via vores
e-mail: info(at)hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

Pas godt på hinanden!
Beboerrepræsentationen

 

____________________

Referat af Beboerrepræsentationens møde den 26. Oktober 2020.

Bænke:
Drøftelser om opsætning af x antal bænke i Grønnegården. Der er ønske om at få 2 bænke mere på vestfløjens østvendte mur, da beboerne gerne vil nyde formiddagsolen.

Marianne forhører sig hos Lars. Til videre drøftelse.

Asfaltering:
Cheri har løbende kontakt til Bent Andreasen/ City Apartment herom. Der ventes på en afgørelse for sidst indkomne prisforslag.

Lysgener fra stadion:
Emnet drøftet med Teknisk Forvaltning omkring det kraftige lys fra Stadion. Lyset er ikke regulerbar. Hellebo Park har ikke nogen indflydelse på en evt. regulering af lyset. Diskussionen om det videre forløb kan eventuelt tages op af beboerne

Årsmødet:
Årsmødet er foreløb aflyst grundet coronarestriktionerne.

Stofa nettet:
Beboer Bjarne Christensen har gjort et kæmpe stykke arbejde med at undersøge, hvorvidt vi i Hellebo Park kan opnå en rabataftale med Stofa eller om der evt. skal findes en anden udbyder. Sagen under fortsat undersøgelse.

Hellebo Parks hjemmeside:
Fremadrettet vil der blive lagt et resumé af BR referaterne på hjemmesiden, så beboerne i Hellebo Park kan holde sig orienteret om de overordnede emner der drøftes på Beboerrepræsentionens møder.

Brandslukningsudstyr:
Beboerepræsentationens medlemmer har igangsat adskillige undersøger mht. de gældende krav for Brandslukningsudstyr i beboelsesejendomme.  

Toilet:
Toilettet ved vaskekælderen bliver ikke åbnet for beboerne, da de hygiejniske forhold ikke overholdes.

Julehygge:
Hellebo Parks Julehygge 2020 aflyses på grund af Coronasituationen.

Nabohjælpskilte:
Nabohjælpskilte opsættes efter asfaltering.

Hjertestarter kursus:
Hjertestarter kursus er også sat i bero på grund af Coronasituationen.

Private opslag:
Private opslag vedrørende f.eks stjålne ting etc. må stå for egen regning. Det er ikke BR repræsentationens opgave, at omdele sådanne skrivelser.

Mødet afsluttede kl. 20.00

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

 

Oktober 2020

Aflysning - Hellebo Park årsmøde.

Kære beboere i Hellebo Park.

Grundet den florerende CORONA virus har beboerrepræsentations fundet det nødvendigt at aflyse årsmødet den 25/3-2020 i Helsingør Hallen.

Vi vender tilbage med ny dato, når situationen tillader det.

Med venlig hilsen.

Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

_________________________

Hellebo Park 22. februar 2020

Aflyst - Indkaldelse til Hellebo Parks Årsmøde 2020.

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i Helsingør Hallen.

1. Velkomst samt valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beboerrepræsentationens beretning.
4. Årsregnskab 2019 ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
6. Indkomne forslag.

 

            Pause i 15 minutter

 

7. Valg af kasserer for 2 år:
Allan Woods (ønsker genvalg)

 

8. Valg af revisor og suppleanter for 1 år:
Marinne Arnsfelt (ønsker genvalg)
Rie Linhoff (ønsker genvalg)

 

9. Revisor Rene Durafour (ønsker genvalg)
Revisorsuppleant

 

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres senest den 11. marts i postkassen ved Beboerrepræsentationens kontor, ( gangen ved vaskekælderen ) eller per e-mail, klik her for e-mail >>


Husk også
at skrive til os hvor mange I kommer til mødet.

 

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

 

 

Påmindelser og generel information fra Lars - Varmemesteren

 

Afhentning af storskrald:

Helsingør forsyning har ikke oplyst datoer for afhentning resten af 2019.

Info følger når vi får information.

 

Parkering:

Der må ikke parkeres foran garager og trappeopgange til grønnegården  (Dette gælder også når varmemesteren har fri.)

 

Dagligt affald:

Vi må desværre konstatere at der stadigvæk smides affald i skakten som ikke er i lukket poser. Affaldsposer skal være lukket.

De grå container som står i kælderen. Må ikke benyttes til pap mm.

 

Reklamer:

De blå container skal benyttes til reklamer, aviser og glas (ikke affaldsskakten).

 

Bohave og affald:

Der må ikke henstilles bohave og affald udenfor lejemålet. Dette gælder især kælder

 

Med venlig hilsen

Lars Pedersen - Varmemester

 

____________________________________________________________

 

Hellebo Park 8. marts 2019

Indkaldelse til Hellebo Parks Årsmøde

Torsdag den 11. april kl. 19.00 på restaurant Birkebo.

 

 1. Velkomst samt valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Beboerrepræsentationens beretning.
 4. Årsregnskab 2018 ved kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2019.
 6. Indkommende forslag.

            Pause i 15 minutter.

 1. Valg af suppleanter for 1 år:

På valg er Marianne Arnsfelt (ønsker genvalg)
På valg er Kent Jørgensen

8. På valg er Revisor Flemming Zøllner (ønsker genvalg)
På valg er revisorsuppleant Lilly Dyke (ønsker genvalg)

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres senest den 28 marts i postkassen ved Beboerrepræsentationens kontor,
eller per e-mail, klik her for e-mail >>

Husk også at skrive til os hvor mange I kommer til mødet;  BR postkassen eller via email, klik her for e-mail >>

NB! Denne sene afholdelse af årsmødet skyldes forskellige omstændigheder, der vil blive informeret om på mødet.

Årsregnskabet vil blive uddelt senere.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

 

 

Referat af BR- mødet den 26/8-2018

Du kan nu læse referatet fra vores sidste årsmøde.

Klik her for at gå til referat  >>

September 2018

Slut med knallert støj i grønnegården

Vi er glade for at kunne dele med Jer at efter et par samtaler med Bladkompaniet omkring urimligheden i at deres aviser bliver omdelt med støjende knallert kl. 04-05 om morgen, at det nu er slut. Så nattesøvnen, ihvertfald på den front, skulle nu være bedre sikret.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
25-06-2018

Juni 2018

.

Så lykkedes det!

Beboerrepræsentationen Hellebo Park har den 22. Juni 2018, konstitueret sig med følgende beboere:

Formand: Cheri Rehøj ( Valgt for 2 år )
Næstformand/ kasserer: Allan Woods ( Valgt for 2 år )
Revisor: Flemming Zøllner ( Valgt for 2 år )
Revisor Supp.: Lilly Dyke ( Valgt for 1 år )
Sekretær.: Anne Vibeke Lauridsen ( Valgt for 2 år )
Supp: Marianne Arnsfelt ( Valgt for 1 år )
Supp.: Kent Jørgensen ( Valgt for 1 år )

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
25-06-2018

Juni 2018

.

 

Kære Beboere i Hellebo Park,

OPRÅB!!!

Den 4. juni 2018, blev der holdt et konstituerende møde med de nye beboerrepræsentanter valgt på Årsmødet, men da en af de valgte repræsentanter måtte fratræde grundet personlig årsag, har vi nu bruge for, at en af jer beboere melder sig, så beboerrepræsentationen kan konstitueres og komme videre med de foreslåede opgaver. På denne måde undgår vi også, at skulle indkalde til ekstraordinært møde.

Så har du lyst til at deltage, så skriv til os på:  info@hellebopark.dk
eller lægge besked i beboerrepræsentations postkasse.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
10-06-2018

Juni 2018

Referat fra årsmøde 2018

Du kan nu læse referatet fra vores sidste årsmøde.

Klik her for at gå til referat  >>

April 2018

Her er opskriften på et bedre indeklima

Hvis man ikke behandler sin bolig på den rigtige måde, kan der opstå ubehagelige skader på boligen og ens velbefindende.

Vores varmemester har derfor udarbejdet opskriften på, hvordan man opnår et bedre indeklima. Den er runddelt på skrift.

Skulle du forlægge opskriften, kan du altid finde den her på Hellebo Parks hjemmeside.

Læs den og brug den.

Klik her for at gå til opskriften  >>

Januar 2018

Tak for i år

Mange tak til alle der mødte op til vores julehygge den 10. december. Det blev til nogle rigtigt hyggelige timer sammen.
Vi ønsker også at sige mange tak for i år, og vi i beboerrepræsentationen ønsker alle en rigtig glædelig jul, og et godt nytår.

December 2017

Kom til Hellebo Park julehygge

Så er der julehygge for beboerne i Hellebo Park. Søndag den 10. december i Birkebo fra 14-17. Se hele invitationen under aktiviteter.

 November 2017

 

Nyt fra Hellebo Bridgeklub

Så er der ny information fra Hellebo Bridgeklub. Se mere under aktiviteter.

 September 2017

 

Bestyrelsen fortsætter

Da der de seneste fire måneder har været ro og en udtalt positiv stemning i Hellebo Park, har bestyrelsen i beboerrepræsentationen besluttet at fortsætte sit arbejde frem til den ordinære generalforsamling i marts 2018.

September 2017

 

Resultat af afstemning

Hidtil skulle alle beboere på hver etage i Højhuset være enige om udsmykningen af gangarealet. Det skal de ikke mere. Nu er det flertallet, der bestemmer.

Det blev afgjort ved en afstemning blandt alle Højhusets beboere i juni.

29 stemte for at flertallet skal bestemme. 10 stemte for fortsat enighed.

Derfor ændres Husordens § 6 stk. 2. Se den i Husorden.

Juni 2017

 

 

Forbedringerne af Hellebo Park

Hvert år skal vores udlejer fortælle os, hvilke forbedringer, man vil gennemføre 10 år frem. Den seneste plan blev serveret under den såkaldte markvandring i juni 17.

City Apartments renovationsplan inderholder følgende for 2017:

 

 • Udskiftning af træværket ved rækkehuse: 120.000 kr.
 • Priming af facader i Højhuset og gavle: 25.000 kr.
 • Udskift af termoruder: 50.000 kr.
 • Ny teknik i varmecentralen: 75.000 kr.

 

Og: Ny vejbelægning hele vejen rundt om Hellebo Park i 2019: 550.000 Kr.

Vores nye ønskeliste kan du se ved at trykke på den grå bjælke.

Juni 2017

 

Dalen-byggeriet godkendt på ny

Projektet seniorboligkomplekset Dalen fik i maj kommunens vigtige anden godkendelse. Nu mangler projektet blot byggetilladelsen og vigtigst af alt købet af grunden af Hellebo Parks ejer, før byggeriet kan sættes i gang. Hvornår det sker, er p.t. uvist.

Dalen består af 40 lejeboliger på Hellebo Parks P- og containerplads vest for vores højhus. Kommunen bidrager med godt 10 mio. kr. kontant samt stiller garanti for yderligere godt 51 mio. kr. Projektet ventes at koste ca. 129 mio. kr.

Juni 2017

Så er der lidt opdateringer til hjemmesiden

 

Referat fra årsmødet samt det ekstraordinære årsmøde ligger tilgængeligt på siden nu. Disse er også blevet omdelt, men fremadrettet vil de kun komme til at ligge på hjemmesiden. Det samme vil gælde anden information til beboerne. Så følg med her på siden af og til.

 

Husordenen er blevet opdateret med et par punkter, som blev vedtaget på årsmødet. Samt vores vedtægter har fået et punkt mere. Se de opdaterede punkter HER, eller se hele husordenen eller vedtægterne på knapperne til højre

Dalen påbegyndes tidligst til sommer
 
Vores nye nabo stikker først spaden i jorden medio 2017
 
Projektet seniorboligkomplekset Dalen kører på skinner, men skinnerne er blevet lidt forlænget. I stedet for påbegyndelse af byggeriet på P- og containerpladsen syd for Birkebo og vest for vores højhus i begyndelsen af 2017, tegner alt til, at det første spadestik først sker omkring 1. juni.
Valg af hovedentreprenør sker efter 20. december 2016. Dernæst skal byrådet på ny godkende projektet inden maj 2017, før gravkøerne kan sættes i sving. Så det ser ud til, at vi får fred for det nye byggeri indtil sommeren 2017.
Dalen består af 40 boliger. De to er reserveret kommunen. Af de tilbageværende 38 er 37 allerede bestilt. Og der er p.t. en venteliste på ca. 115 interesserede lejere.
Følg projektet på foreningendalen.dk eller via den grå knap
 
December 2016

Nye priser for nye lejere i Hellebo Park

 

Prisen på lejemål i Hellebo Park er sat op. Men kun for nye lejere! Er man interesseret i at flytte ind i skønne Hellebo Park, gælder det om at kontakte vores varmemester Lars Pedersen hurtigt, da der er ventelister på alle boliger. Så kontakt ham hellere i dag end i morgen, da interessen for at bo her er meget stor.

Se de nye priser og kontakten til varmemesteren under Varmemesterens hjørne - Tryk på den grå knap

Oktober 2016

Hellebo Park får ny nabo 

 

Seniorbolig-projektet DALEN bliver placeret på container/p-pladsen syd for Birkebo og vest for Hellebo Parks højhus.

Læs mere om DALEN - Tryk på den grå knap.

 

August 2016

Nye forbedringer

 

Beboerrepræsentationen har afholdt den såkaldte markvandring med administrationsfirmaet bag Hellebo Park, City Apartment. City Apartment har barslet med den første 10 års plan, som er en løbende en af slagsen. Vi har også selv indgivet vores ønsker, som de vil kigge nærmere på.

Se begge lister - Tryk på den grå knap

 

August 2016

Tænk venligst på dine naboer

 

Tag venligst hensyn til de skilte, der er på området.

Mange af beboerne er bange for at gå på den lille sti mellem bebyggelsen og busstoppestedet, da de er bange for at blive kørt ned af en cykel. Lad derfor venligst være med at cykle på denne sti.

Vi anbefaler at man ikke kører hurtigere end 30 km/t på området. Med denne hastighed er der god tid til at stoppe,  hvis en beboer springer frem fra en parkeret bil, eller kommer omkring et hushjørne.

Brug venligst kun én tørretumbler, når du er i vaskeriet. Så giver det mere plads til dine naboer.

Hold venligst opgangene fri for sko og lignende. Det gør det mere besværligt for rengøringen at komme til. Samtidigt er det til fare i tilfælde af brand.

Læs venligst vores fælles husorden igen - Tryk på den grå knap.

 

August 2016

 

Huslejesagen

 

Der er 10 lejesager, der ligger nu til vurdering hos vores advokat. Han overvejer på nuværende tidspunkt, om der er grundlag for en sag eller ej.

Vi kommer tilbage, så snart vi har et svar fra advokaten.

 

August 2016