Seneste nyt

Hellebo Park 08-10-2023

Referat af møde i BBR d. 3. oktober 2023, kl.16:30

 

Mødet blev afholdt hos Rie

Til stede: Cheri, Leif, Rie, Bjarne og Vibeke

Fraværende: Bendt og Anne Vibeke

 1. Godkendelse af referat af møde afholdt d. 5. september.

Referatet godkendt.

 1. Status på igangværende opgaver.

Fra referatet fra sidste møde:

 • Henrik har bestilt et skilt til vaskemaskinen, som kun må anvendes til parfumefrit vaskepulver.
 • Hajtænderne ved indkørelsen: Henrik i dialog med politiet om hvorledes de skal males.  
 • Tæpper i nr. 19: Tilbud er modtaget og skal godkendes af City Apartment.
 • Bjarne har aftalt service med First-8 vedr. hjertestartere og har modtaget vores kontrakt med firmaet. Næste service er i maj 2024.

Bendt i dialog med kommunen vedr. asfaltering af vejen/forsikringsansvar.

 1. Husorden og Ekstraordinær Generalforsamling:

Mødet flyttes til Birkebo, da Golfklubben er lukket – der bestilles kaffe/the/vand.

Da der kun kan være 75 personer, har vi lavet en tilmeldingsliste.  Tilmelding senest mandag d. 23. oktober. 

 1. Planlægning af julehygge:

Julehygge for beboerne i Hellebo Park afholdes søndag d. 10. december 2023  kl. 14 på Birkebo. 

Indbydelsen udsendes senere.

 1. Aktiviteter:

Evaluering af sildens dag. Der deltog ca. 25 personer og det var rigtig hyggeligt. Vi var enige om, at det var for sent i år – næste år bør den ligge i slutningen af august.

Vi skal huske, at der til hver aktivitet skal udnævnes ansvarlige for arrangementet. 

 1. Hellebo Nyt ved Vibeke – udsat
 1. Evt.: Nogle personsager/klager blev drøftet.
 1. Næste møde d. 31. oktober kl. 16.30 hos Vibeke.

Ref. Vibeke

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 20-09-2023

Referat af møde i BBR d. 5. september 2023, kl.16:30-18:30

 

Til stede: Cheri, Anne Vibeke, Leif, Rie, Bjarne, Bendt og Vibeke

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt.

Cheri havde følgende opfølgende kommentarer:

 • Vedr. papcontainere: Kommunen har ikke responderet på henvendelser fra Henrik – der skal rykkes konstant – kommunen tror, at vi har papcontainere, men det er Dalens. For at skabe plads til papcontainere for Hellebo Park må Dalen flytte deres.
 • . Vedr. Falck. Henrik har skrevet på infotavlen med små røde sedler, hvor der er slisker – men Henrik har bedt City Apartment om, at Infotavlen bliver opdateret.
 • Henrik har bekræftet, at vaskemaskinen til allergifri vaskepulver er afmærket – men dette har flere i BBR ikke bemærket.
 • Slidte tæpper i nr. 19: Henrik afventer tilbud
 • Hajtænder ved indkørslen: Cheri og Henrik vil drøfte med City Apartment vedr. udfærdigelse af dette.
 • Evt. opførelse af et Fælleshus - Cheri har talt med en arkitekt. Det er ekstremt kompliceret, og det ville være enormt bekosteligt rent økonomisk. Derfor må vi lade drømmen om et fælleshus ligge, og der søges ingen fonde.
 1. Status på indkørslen:

Bendt orienterede. Bendt har kontakt med Nordsjællands Park og Vej, men Bendt har rykket kontaktpersonen flere gange, og der kommer ikke et svar. Der er ikke sket noget. 

Konklusion på drøftelse:

Bendt henvender sig til Henrik Olsen ved Helsingør Kommune – hvis det ikke giver skred i processen går Bjarne og Bendt til næste step.

 1. Status på igangværende opgaver:
 • Alle terrasser er ordnet med krukker og blomster.
 • Ulovlig installation af vaskemaskine i højhuset – City Apartment må påtale dette.
 • Hundeefterladenskaber er et stort problem.
 1. Regnskabet ved Leif :

Sydbank endelig på plads – kassereren er godkendt.

Cheri har kontaktet Allan for at rykke for bilag for 2023 og mailadresser. Cheri overtager styring af mailliste

Kassebeholdningen d.d.: 430.000 kr. 

10.000. er anvendt til aktiviteter – der er derfor stadigvæk penge til aktiviteter i 2023.

 1. Hjertestartere – vedligeholdelse (kontaktperson):

 First Aid kontrollerer apparaterne 1 gang om året– Bjarne vil være kontaktperson. Det indebærer også, at Bjarne med jævne mellemrum checker, at de 2 hjertestartere fungerer. 

 1. Hjertestarterkursus: 

Doris har planlagt kursus – men først i januar 2024. Der kan være 12 deltagere pr kursus, og der er planlagt 2 kurser, som BBR sponsorerer. Kurserne vil finde sted 24. januar - begge hold den dag. En person fra Røde kors som Doris kender, afholder kurserne, og BBR får dem til en superpris af 2x 1200 kr. Kursus bliver betalt af BBR, men kursisterne betaler 50 kr. for forplejning.

 1. Husorden:

Ekstraordinær Generalforsamling er berammet til 2. november – alternativt 6./7. november - i Golfklubben. Rie sørger for aftale med Golfklubben. Materiale printes og udsendes til alle beboerne senest 3 uger inden. 

Vibeke skriver forside og sender til Cheri. På BBR møde d. 3. oktober aftales endelig printning og uddeling.

 1. Planlægning af julehygge på Birkebo: 

Rie aftaler med Birkebo – vi satser på søndag d. 10. december kL. 14. Nærmere planlægning på næste møde.

 1. BBR har fået en henvendelse vedr. sponsorat ved Golfturnering.

BBR’s beslutning er, at vi kun støtter egne arrangementer, som finder sted på Hellebo Parks areal.

 1. Hellebo Nyt ved Vibeke – udsat til næste møde.
 1. Evt. 

Punkter til næste møde:

 • Endelig aftale vedr. Husorden
 • Hvad bruger vi resten af aktivitetspengene til.
 • Julehygge
 • Hellebo Nyt
 1. Næste møder:

Tirsdag d. 3. oktober kl. 16,30 hos Rie 16,30.

Tirsdag d. 31. oktober kl. 16,30 hos Vibeke. 

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 31-08-2023

 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 26-07-2023

Referat af møde i BBR d. 3. juli 2023 hos Chéri

 

Til stede: Chéri, Anne Vibeke, Rie, Leif, Bjarne, Bendt og Vibeke
1. Godkendelse af referat af 9. juni
Referatet godkendt.

2. Markvandring med City Apartments d. 22. juni kl. 14.30
Deltagelse: City Apartment, Chéri, Anne Vibeke og Henrik.
City Apartments vedligeholdelsesbudget blev uddelt og gennemgået. På trods af, at der er mange hængepartier vedr. vedligeholdelse - fx facader, sokler, altaner, tagbelægning på rækkehuse, træbelægning ved carporte og i gårdhaver og regnvandsstammer bliver vedligeholdelsesbudgettet mindre og mindre år for år

City Apartment og Henrik rykker kommunen for opsætning af papcontainere.

City Apartment og BBR blev enige om, at anlæggelsen af Petanquebanen på den nordøstlige terrasse er for dyrt, og har derfor besluttet at droppe den. Ønsker man at spille petanque kan det gøres på den sydøstlige terrasse.

Vi har fået tilladelse til at afholde loppemarked på plænen foran nr. 2-16 en lørdag mellem kl. 10-17 – Henrik skal informeres om, hvornår det bliver afholdt.

Der ønskes en sliske ved trapper fra Grønnegården af redningsfolk. Det vil koste 400.000 – 500.000 kr. pr. trappe at ændre den nuværende konstruktion. City Apartment afslår derfor dette ønske, men følgende er aftalt: På infotavlen ved indkørslen til Hellebo Park vil der til oplysning for redningsfolkene blive skitseret, hvor de eksisterende slisker er i bebyggelsen.

I forhold til reetablering af hækken ud for husene 2-8 samt asfaltering af vejen kunne City Apartment oplyse, at det oprindeligt er vejlauget (CA og Dalen), der skulle varetage reetablering af både parkeringspladsen og hækken, men kommunikationen med Dalen er tung. City Apartment har derfor tilbudt at reetablere hækken til efteråret, mens asfaltering skal diskuteres i vejlauget.

Beboerne i Hellebo Park har ved Årsmødet anmodet om, hvorvidt én vaskemaskine kan reserveres kun til bruge af parfumefrit vaskepulver grundet allergi.
Dette godkendte City Apartment og Henrik sætter afmærkning på en af de eksisterende vaskemaskiner, der kun må bruges til parfumefrit vaskepulver.

Der er ønsket bedre belysning ved trapperne mod skoven, og der er opsat flere lamper på muren.

De slidte tæpper i trappeopgangen i nr. 19 blev besigtiget, og det blev besluttet, at de vil blive repareret / skiftet. Henrik / Tommy har opgaven.

De manglende hajtænder ved indkørslen til bebyggelsen, samt at der er sket 2 ulykker for nyligt blev drøftet. City Apartment godkendte, at der skal påføres hajtænder ved udkørslen fra Hellebo Park.

BBR vil undersøge, hvem der har ansvaret for forholdene på vejen både vedr. manglende asfaltering og manglende cykelsti/ fortov. Bendt tager kontakt til politi/kommune.

Den nye bestemmelse i lejekontrakten for nye beboere vedr. forbud mod rygning i og uden for lejemålet blev drøftet. City Apartment oplyste, at i følge de nye udlejningsregler, har udlejeren lov til at angive, at rygning er forbudt specielt indenfor i lejemålene – dette er svarende til de samme forbudskrav, som virksomheder og andre boligselskaber har indført.

Spørgsmålet vedr. udlejning eller salg af beboelserne blev drøftet. City Apartments svar er at der ingen fastlagte planer er, og at det afgøres løbende efter fraflytning – men der er fortsat åbent for udlejning.

Muligheder for et fælleshus / mødelokale blev drøftet. City Apartment forstår godt vores behov, men kan ikke umiddelbart se, hvor og hvordan et yderligere lokale kan opføres. I nyere byggeri er fælleshus / lokale en del af konstruktionsplanen, men ved opførelsen af Hellebo Park i 1970, var der ikke taget højde for disse.

BBR drøftede på mødet d. 3. juli, om man kunne arbejde med et forslag vedr. et Glashus til fælleshus. Dette ville være utroligt dyrt at opføre, og der ville være driftsomkostninger i form af fx varme.

BBR undersøger, om der er Fonde, som vi kunne søge med det formål at befordre sociale aktiviteter i Hellebo Park– fx findes der en Utzonfond, men andre fonde kan undersøges. Bjarne påtager sig opgaven.

3. NØ-terrasse
Der er indkøbt krukker, jord, Lecakugler og planter. Der mangler få planter, som Rie køber.

Vi aftalte arbejdsdag Søndag d. 9. juli KL 10. Vibeke slår det op på Facebook, og Bjarne låner trillebør og skovl hos Henrik

I starten af vores næste møde går vi en runde for at se, hvad der mangler på de 3 terrasser.
Rie foreslog, at der kunne monteres nye træplader på bordbænkesættet på den sydøstlige terrasse, da stellet er ok.

4. Evt.
Sag vedr. manglende fjernelse af hundens efterladenskaber i Grønnegården. Chéri sender en skrivelse til de pågældende beboere.

Vedr. Sydbanken - Alle dokumenter indsendt, men da de ikke er i PDF skal Chéri indsende igen.

Vedr. hjertestarterkursus: Nogle har ønsket et udvidet kursus på 4 timer - hvert hold kan have 16 personer - det koster 490 pr person. BBR støtter dette. Doris i nr. 14 arbejder videre med planlægningen.

Doris må gerne starte hjertestartekurset i efteråret. Leif giver Doris besked

Forslag om brugerundersøgelse behandles på et kommende møde

Forslag om en Hellebo Info behandles på et kommende møde

Husorden behandles på et kommende møde

5. Næste møde: tirsdag d. 5. september hos Cheri

Mødet sluttede kl. 17.30
Ref. Vibeke

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 14-06-2023

 

Referat af møde i BBR d. 9. juni 2023 kl. 15

Til stede: Chéri, Anne Vibeke, Rie, Leif, Bjarne, Bendt og Vibeke

 1. Markvandring med City Apartment d. 22. juni kl. 14,30 

Deltagelse Chéri og Anne Vibeke

Emner til drøftelse fra BBRs side:

 • City Apartments vedligeholdelsesbudget.
 • Papcontainere.
 • Nye lejekontrakter (rygning forbudt!) .
 • Sliske ved trappe ønskes af redningspersonale.
 • Reetablering af hækken ud for 10-16 samt asfaltering af vej.
 • Reetablering af hajtænder – der har været 2 ulykker. 
 • Ønske om hvorvidt en vaskemaskine kan reserveres kun til brug af parfume fri vaskemiddel grundet allergi.
 • Bedre belysning ved trapperne mod skoven - der mangler belysning ved 1 trappe.
 1. NØ-terrasse

BBR anser det for at være for dyrt at anlægge en petanquebane – omkostningerne er 30.000 kr. til anlæg, som lejerne selv skal betale.

BBR indkøber plantekasser og planter. Rie og Vibeke har ansvar for indkøb af kasser og planter, og vi spørger Henrik, om han kan hjælpe med indkøb af planter og jord.

 1. Bankoplysninger til Sydbank

Alle bestyrelsesmedlemmer skal indlevere personlige oplysninger til banken.

 1. Evt.
 • Alle referater er i fremtiden tilgængelige på hjemmeside. 
 • Ny lejekontrakt – City Apartment har ændret lejekontrakt for nye lejere i forhold til regulering af lejen. Desuden står der som noget nyt, at det er forbudt at ryge i lejligheden/på altanen.
 • Hjertestarterkursus: Nogle har ønsket et udvidet kursus på 4 timer - hvert hold kan have 16 personer - det koster 490 pr person. BBR støtter dette. Doris i nr. 14 arbejder videre med planlægningen. 
 • Aftale med TDC om gratis fibernet gælder ikke mere. Vedr. udbydere bør den enkelte lejer undersøge, hvem der har det billigste tilbud.
 • Forslag om brugerundersøgelse samt ”Hellebo Nyt” behandles på et kommende møde.
 • Forslag om opførelse af et glashus til aktiviteter behandles på et kommende møde.
 • Den indkøbte pavillon opbevares i rummet i kælderen.
 1. Næste møde: 3. juli kl. 16,30 hos Cheri

Mødet sluttede kl. 16                                                                                               Ref. Vibeke

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Konstituerende Beboerrepræsentationsmøde i Hellebo Park den 09-05-2023

Formand: Chéri Rehøj Valgt for 2 år – 2022-2024

Næstformand: Anne Vibeke Lauridsen Valgt for 2 år – 2023-2025

Kasserer: Leif Hansen Valgt for 2 år – 2023-2025

Sekretær: Vibeke Bacher Valgt for 1 år – 2023-2024

Repræsentant: Rie Linhoff Valgt for 1 år – 2023-2024

1. suppleant:    Bjarne Christensen Valgt for 1 år – 2023-2024

2. suppleant: Bent Christensen Valgt for 1 år – 2023-2024

Revisor: Rene Dufour Valgt for 1 år – 2023-2024

Revisorsuppleant: Mogens Munkholm Valgt for 1 år – 2023-2024

Beboerrepræsentationen
2023

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 01-05-2023

Referat af Hellebo Parks årsmøde 2023

Klik her for at gå til referat siden  >>

 

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 27-02-2023

Indkaldelse til Hellebo Parks årsmøde

Tirsdag den 4. april 2023 kl. 19.00 i Helsingør Golfklub

 1. Velkomst samt valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Beboerrepræsentationens beretning 
 4. Årsregnskab 2022 ved kassereren. 
 5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
 6. Indkomne forslag.

            Pause i 15 minutter

 1. Valg af Beboerrepræsentanter for 2 år fra (2023-2025):

Næstformand: Allan Woods (ønsker ikke genvalg)

Kasserer: Rie Linhoff (ønsker genvalg) 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år fra (2023-2024):

Revisor: Rene Durafour (ønsker genvalg)

Revisorsuppleant : (skal vælges)

 1. Valg af suppleanter for 1 år fra (2023-2024):
 1. Supleant: Leif Hansen(ønsker genvalg)
 2. Suppleant: Bjarne Christensen (ønsker genvalg)
 3. Suppleant: Vibeke Bacher (ønsker genvalg)
 1. Eventuelt

Eventuelle forslag skal afleveres senest den 21-03-2022 i postkassen ved vaskeriet eller sendes pr. e-mail til: info@hellebopark.dk

sammmen med jeres tilmelding til årsmødet.

Navn/ adresse: ___________________________________

Antal personer: ___________________________________

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentation. 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park,  07.11. 2022

Mad- og drikkekartoner skal sorteres som plastaffald

Mad- og drikkekartoner indeholder værdifulde ressourcer, der kan genanvendes. Sorteringen af mad- og drikkekartoner skyldes et nationalt krav til alle landets kommuner om at udnytte og genanvende de værdifulde ressourcer i mad- og drikkekartoner. I Helsingør Kommune har man valgt, at kunder på den nye affaldsordning skal sortere mad- og drikkekartoner som plastaffald.  ...

Set på Forsyning Helsingør - Læs mere her  >>

______________________________________________________________________

 

Fibernet

Hellebo Park, 6 september, 2022

 

Hermed det Fibernet tilbud som Bjarne har forhandlet sig frem til hos YouSee ( - husk lige at tippe på kasketten næste gang du hilser på Bjarne og sig tak for den kæmpe indsats.)

YouSee skriver:

Hvis interesseret så kontakt på mail og bed om en opringning: Faa@yousee.dk eller Telefonnummer: 22658035 

 

Bredbånd:

Fiber
1000/1000 Mbit/s
379kr./md
500/500 Mbit/s
349 kr./md
200/200 Mbit/s
319 kr./md
+ Yousee Sikkerhedspakke (beskytter mod virus og hacking) (koster normal vis 599 kr. om året)
+ Gratis etablering (Normal pris. 4.098kr.)
+ Gratis oprettelse på Bredbånd (Normal pris. 599 kr.)
+ Gratis forsendelse (Normal pris. 99 kr.)
+ Gratis 1 måned på Bredbånd (Normal pris. 319 kr.)

TV:

Grundpakke inkl. TV boks:
319 kr./md
+ Gratis oprettelse på TV (Normal pris. 599 kr.)
+ Gratis forsendelse (Normal pris. 99 kr.)
+ Gratis 1 måned på TV (Normal pris. 319 kr.)
Hvis interesseret så kontakt på mail og bed om en opringning: Faa@yousee.dk eller Telefonnummer: 22658035 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 18 august, 2022

 Sildens dag 2022

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 03 august, 2022

Resumé af Beboerrepræsentationsmøde
mandag den 04.07.22, kl.16.30 på Birkebo.

Tilstede ved mødet:

Cheri
Anne Vibeke
Rie
Bjarne
Leif
Vibeke

Cheri orienterede om markvandringsmødet med City Apartment. 

Følgende emner blev drøftet:

 • Højhuset er atter åben for udlejning.
 • Henrik har reparereret hullet i muren ved den sydøstlig terrasse.
 • En papcontainer bliver placeret langs højhuset ved siden af de to andre containere til aviser og glas.
 • Etablering af hækken på indkørselsvejen skal drøftes med ejerlauget, før en evt. gen-etablering.
 • Falck har klaget over husnumrenes utydelighed. Det blev besluttet at udbedre dette ved at sætte  klarglas i alle lamperne.
 • Der må ikke etableres nogen form for afskærmning på græsplanen som forhindring mod motorcrosskørere.
 • El-standere/ bil-opladning bliver ikke etableret. 
 • Asfalten bliver udbedret, men der bliver ikke yderligere opstregninger af parkeringsbåse langs rækkehusene.

Terrasserne:

 • Flisene på terrasserne må ikke tages op grundet dræningsproblemer, derfor skal alle planter og blomster plantes i krukker eller blomsterkasser.
 • Grill må ikke stilles op ad husmurene.  
 • Petanque-bane på den sydøstlig terrasse skal bygges i en træramme. Henrik varetager denne opgave.

Møde afholdt med Henrik og BBR den 07.07.2022 vedrørende disse tiltag. 

——————————-

BBR har investeret i to nye bænke i Grønnegården. 

Der bliver indkøbt 2 nye kul-grill, der kan benyttes af beboerne på terrasserne.

——————————

LLO: denne opgave udsat på grund af sommerferie.

—————————-

BBR drøftede div. tiltag for beboerne med henblik på tilbagevendende fællesarrangementer/traditioner.

Sildens dag, fredag den 9 sept. kl. 13. på terrassen.

Julearrangement på Birkebo.

Forårsloppemarked på græsarealet.

Sankt Hans hygge på terrassen.

Anne og Vibeke laver et udkast til næste BBR møde.

Rie undersøger Birkebo’s kriterier for antallet af deltagere ved et julearrangement.

——————————

TDC – opfølgning: Bjarne fortæller kort om arbejdsgangen.

—————-————-

Diverse:

Tæppet i opgang nr. 19 er ikke blevet udbedret endnu.

Henrik ønsker BBR udsender en skrivelse til beboerne, at de grønne affaldsspande på murene må IKKE benyttes til husaffald.

Opfordring til beboerne omkring forbud  af fuglefodring.

Husordenen og forslag til ændringer skal udsendes til beboerne.

BBR mødet sluttede kl. 19.00

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 09 Juli 2022 (opdateret 07.11.22)

Udlejning:

Ventelisten er åben for tilmelding til lejelighederne.

Med venlig hilsen
Varmemesteren Henrik

Tlf. 4921 4718
e-mail: vmkontor@mail.dk

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, Juni 2022

Beboerne i Hellebo Park
Hjertestarter kursus

Der er nu fundet en instruktør der vil undervise os i et 30 minutters introkursus. ( Hjertestarter )

Du/I skal hurtigst muligt tilmelde jer til mig. 

Det er først til Mølle, der kan være 10 - max. 15 deltagere på et hold. Bliver der flere laver jeg en venteliste og kan så lave et kursus mere.

Ved tilmelding bedes du oplyse:

Navn
Fødselsår
Mail
Tlf.nr.

(Jeres oplysninger bliver kun videregivet til Instruktøren der sender besked til jer når det starter.)

Send tilmelding til mig på mail: dorisdh4960@gmail.com

Eller ring på 22 51 29 19 (send ikke SMS eller telefonsvarer)

Kan også lægges i postkassen Hellebo Park nr. 14.

Når tilmeldingerne er modtaget vil i få besked om tid og sted.

Venlig hilsen
Doris
Hellebo Park Beboeraktiviteter

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 02.06. 2022 / 05.06.22

Beboerne i Hellebo Park
Hjertestarter kursus

 

Det viser sig at vi var liiiidt for hurtige med at melde ud omkring hjertestarterkursus og tilmelding hertil.

Når alt er på plads omkring kursus, så kommer der et indlæg herom.

I mellemtiden - god pinse.

Med venlig hilsen,
Hellebo Park BR

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 23.05 2022

Vedr. lokalhistorisk arrangement, afholdt søndag den 22.5

Godt at høre at der var så mange der var mødt op til arrangementet i dag, som også kunne afholdes i godt vejr.

Jeg kunne desværre ikke selv deltage i hvad jeg høre var et godt foredrag - havde jeg været der og kunne supplere med fakta, var dette indlæg heller ikke nødvendigt.

Jeg bliver ærgelig over at høre, at det blev fremstillet af arrangøren, på dagen, at det var beboerrepræsentationens skyld, at der ikke var vin til foredragsholder.

Fakta er, at BBR har bistået med at layout og få printet plakater til arrangement, afhente disse hos trykker, som derefter blev leveret i arrangørens postkasse, af BBR og har sørget for, at indkøbe to flaske rigtig god vin til foredragsholder, som arrangøren er blevet informeret om.

At arrangøren ikke har ulejliget sig med at hente vinen, eller kontakte undertegnede, kan vel ikke klandres BBR. Derfor syntes jeg også, at det er dårlig stil at arrangøren udpeger to personer fra BBR, som var mødt op som privatpersoner for at høre det ellers gode initiativ/ foredrag, som nærmest de skyldige. De følte sig uretfærdigt udstillet. Det syntes jeg absolut ikke er i orden.

At der derefter spørges ind til “Nå, hvor er så kaffe og kagen?” fra en beboer, der så konkluderer, at det er også for dårligt og BBR bør afsættes, som jeg har fået det genfortalt - et arrangement der er annonceret uden kaffe og kage, syntes jeg er, mildest talt pudsigt. Det virker jo nærmest iscenesat.

Der er forskel på et arrangement og så en ide til et arrangement.
Der kunne sagtens have være kaffe og kage. Men, der forelå ikke nogen plan, eller prisoverslag som BBR kunne forholde sig til, eller lokale til afholdelse dette, blot en “klare I lige den”. Og svaret tilbage var, at det gøre vi ikke. BBR er ret beset ikke et eventbureau. Vi bistod med print, afhentning og levering, samt indkøb af vin.

Fremadrettet bistår BBR gerne med Hellebo Park relevante arrangementer, det skal der ikke herske tvivl omkring, så længe der er noget konkret at forholde sig til.

 

Med venlig hilsen,

Allan Woods
Hellebo Park BBR

 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 23.05 2022

Konstituerende Beboerrepræsentationsmøde i Hellebo Park den 16-05-2022

Konstituering af Beboerrepræsentationen:
Formand: Cheri Rehøj (valgt for 2 år - 2022- 2024)
Næstformand : Allan Woods (valgt for 2 år – 2021- 2023)
Kasserer: Rie Linhoff (valgt for 2 år – 2021- 2023)
Sekretær : Anne Vibeke Lauridsen (valgt for 2 år – 2022- 2024)
1.Suppleant: Leif Lennart Hansen (valgt for 1 år – 2022- 2023)
2.Suppleant: Bjarne Christensen (valgt for 1 år – 2022- 2023)
3.Suppleant: Vibeke Bacher (valgt for 1 år – 2022- 2023)
Revisor: Rene Durafour (valgt for 1 år – 2022- 2023)
Revisorsuppleant: Mogens Munkholm (valgt for 1 år – 2022- 2023)
Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
2022

______________________________________________________________________

 

23.5.22

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde afholdt mandag den 16.05.2022. kl. 16.30 på Birkebo

Tilstede ved mødet var:
Cheri
Allan
Anne Vibeke
Rie
Leif
Bjarne
Vibeke (sygmeldt)
Mødets formål var at gennemgå de forslag, der blev fremlagt på årsmødet.
Følgende punkter blev drøftet:
Medlemskab af LLO:
Allan og Bjarne vil undersøge, hvad det koster og hvad indbefatter medlemskabet. En repræsentant fra LLO vil blive inviteret til at give en orientering herom.
Hjertestarter kursus:
Leif og Bjarne vil undersøge hvorvidt det er muligt at låne et lokale til afholdelse af disse kurser enten i Birkebo eller hos Dalen.
Pap/plastik container:
Chéri undersøger om det er muligt at få opstillet store container i Hellebo Park til pap og plastik.
Aktivitetetsgruppen:
Denne gruppe, der nu består af 3 medlemmer, indkaldes til møde med Beboerrepræsentationen, så vi sammen kan gennemgå de fremsendte forslag og høre hvilke omkostninger der er forbundet med anskaffelsen af disse. Eksempelvis: indkøb af flere bænke, grill til terrassen, blomster mm.
Indkørslen fra Gl. Hellebækvej:
Rie vil undersøge mulighed for udbedring af hullerne i vejen.
Eventuelt:
Allan meddelte, at han har fået en henvendelse fra Dalen, der ønsker at drøfte, hvorvidt det er muligt at oprette et vejlaug sammen med os i Hellebo Park og Birkebo. Til videre drøftelse i BBR.
Lars’ fratrædelse:
Da Lars ikke har ønsket, at der blev holdt en reception for ham, som foreslået på årsmødet, har Beboerrepræsentationen købt en afskeds gave på vegne af alle beboerne i Hellebo Park, der vil blive afleveret til ham den 23.5.2022 kl. 11.15 på hans kontor.
Næste møde ikke fastlagt endnu.
Mødet sluttede 18.30
Med venlig hilsen,
BBR
____________________________________________________________________________

Hellebo Park, 20.05 2022

Opmærksomhed

Mandag den 23. maj 2022 har beboerne i Hellebo Park mulighed for at ønske vores varmemester Lars Pedersen held og lykke i sit videre arbejdsliv, da Lars stopper sit virke efter mange år i "parken".
Dette foregår på hans kontor mellem kl. 11-12.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 17.05 2022

Fibernet information

Her er hvad Bjarne Christensen, initiativtager til Hellebo Park fibernet, har modtaget af informationsmateriale indtil videre omkring projektet.

Det er vigtigt at understrege at en startdato for installation og teknikkerbesøg er endnu ikke fastlagt
- dette er blot en forhåndsorientering, som her formidles videre.

 

Information kan for eksempel være:

 

Her er lidt mere info i form af et opstartsbrev - Klik her  >> (PDF)

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Bjarne Christensen på tlf.: 3012 5630. 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 05.05 2022

Referat - Årsmøde 2022

Så er referat fra Årsmødet 2022 klar.

Se her >>

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 26 april 2022

Gå ikke glip af spændende lokalhistorisk arrangement med Erik Trolle.

Landskabet omkring Hellebo Park er ikke blot noget af det smukkeste, men det har også en interessant og spændende historie.

Denne historie kan du få fortalt - eller få genopfrisket - af lokalhistoriker Erik Trolle, som søndag, den 22. maj klokken 14.00 vil tage de beboere, der ønsker det med på en vandring i det kulturhistoriske landskab.

Vi mødes ved de to bænke, som er placeret på kystbrinken mod Øresund.
(Klik på link for at se hvor vha. Google Maps - ved det røde mærke)

Dato: Søndag, den 22. maj
Tid: Kl. 14:00

Tilmelding: ingen

Med venlig hilsen
Mona Faye, arrangør.
Hellebo Park 37

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 24 april 2022

Aktivitetsudvalg

Vi har modtaget følgende indlæg fra en frisk beboer, Doris Hansen vedr. aktivitetsudvalg. Doris efterlyser beboere til at være en del af aktivitetsudvalget. Doris skriver:

Aktivitets-festudvalg Hellebo Park 2022 

Efterlysning af frivillige der vil være med til at gøre nogle af de forslag der kom på Årsmødet i efteråret 2021 til virkelighed.

Jeg har forstået at der er øremærket et beløb på mellem  kr. 30.000-50.000 til aktiviteter.

1.   3-5 Grillmuligheder m/betonrør og metalriste.

2.   Blomsterkasser i vejrbestandigt materiale.

3.   Bænke/borde Runde modeller nemme at sidde ved.

4.   Petanquebane etablering mod vandsiden.

5.   Loppemarked ved rækkehusene 1 gang i Maj og 1 gang i September fra kl. 10.00- 16.00 hvor alle  i  fællesskab kan slå sig sammen i en weekend. Her kan man alt efter vind og vejr spise sammen og hygge i løbet af dagen. Der er selvfølgelig ingen tvang og har man ingen ”lopper” er man velkommen alligevel.

___________________________________________________________________

Da der ikke var nogen der meldte sig på mødet, sagde jeg OK og hermed så håber jeg der er nogle damer og herrer der er friske.

Meld jer gerne til Doris Hansen i nr. 14 eller ring på mob.: 22 51 29 19.
Mail til Doris - klik her >>

SOMMEREN ER LIGE OM HJØRNET.   🙂

Med venlig hilsen,
Doris Hansen

 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, 01 april 2022 ( ... ikke en aprilsnar 🙂  )

Fejl i omdelt regnskab 2021.

Vi har noteret os at der er et par fejl i omdelt regnskab. Derfor vil der blive uddelt et korrekt regnskab når vi ses til årsmødet.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park, marts 2022

Ventelisten er pt. lukket for tilmelding.

Med venlig hilsen,
Varmemesteren

 

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park 28.02.2022

Udsættelse af Hellebo Parks årsmøde

Grundet længere tids sygdom blandt Beboerrepræsentanterne, ser vi os desværre nødsaget til at udsætte årsmødet, der i henhold til vores vedtægter skal afholdes i marts måned.

Årsmødet afholdes derfor den 26. april 2022.

Indkaldelsen samt regnskabet vil blive omdelt inden den 1. april 2022.

 

Med venlig hilsen,

Beboerrepræsentationen
2021

 

 

______________________________________________________________________

 

Konstituerende Beboerrepræsentationsmøde i Hellebo Park
22-11-2021

Konstituering af Beboerrepræsentationen:

Formand: Cheri Rehøj                                           (valgt for 2 år - 2020- 2022)
Næstformand : Allan Woods                              (valgt for 2 år – 2021- 2023)
Kasserer: Rie Linhoff                                             (valgt for 2 år – 2021-2023)
Sekretær : Anne Vibeke Lauridsen                    (valgt for 2 år – 2020-2022)
Suppleant: Leif Lennart Hansen                         (valgt for 1 år – 2021- 2022)
Suppleant: Bjarne Christensen                           (valgt for 1 år – 2021-2022)
Revisor: Rene Durafour                                        (valgt for 1 år – 2021-2022)
Revisorsuppleant:                                                  står åben

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
2021

 

 

______________________________________________________________________

 

Referat af Hellebo Park Årsmøde 2020

Så blev det endelig mulig at afholde vores årsmøde for 2020, nu da coronarestriktionerne er ophævet.
Vi var 67 lejemål repræsenteret, hvilket på dagen var omsat til ca. 90 deltagere.

Læs referatet her >>

 

______________________________________________________________________

 

Referat af Beboerrepræstentationens møde tirsdag den 24 august 2021 

Tilstede var:

Cheri Rehøj (Formand)
Allan Woods (Næstformand / Kasserer)
Rie Linhoff (Suppleant)
Anne Vibeke Lauridsen  (Sekretær)
Bjarne Christensen (Gæst)

Årsmødet 2021:
Nu da coronarestriktionerne er ophævet, har vi besluttet at afholde årsmødet i slutningen af september 2021. Det har været svært at finde lokale til afholdelsen af årsmødet.

Helsingør Hallen tilbyder lokale uden servering. Birkebo må kun have max. 40 gæster. Konventum er temmelig dyrt. Vi har derfor valgt at holde mødet i Helsingør Golfklub.

Hellebo Parks årsregnskab 2020 er blevet omdelt i marts 2021 og forefindes på hjemmesiden.

Etablering af fibernet:
Bjarne Christensen blev inviteret med på Beboerrepræsentationsmødet for at give en opdatering af det videreforløb. Han har haft adskillige møder med både City Apartment og TDC Net angående etablering af fibernettet i Hellebo Park. Rørene til ledningsføringen er nu lagt ned i vejen inden asfalteringen påbegyndes. Installationen af fibernettet i de enkelte boliger forventes afsluttet om 1 år.

Vi takker Bjarne for hans enestående indsats med dette arbejde.

 

Nyt affaldssystem:
I maj 2021 trådte den nye affaldssorteringslov i kraft i Hellebo Park. 

Rækkehusene: Affaldsækkene blev erstattet med 2 delt container til mad og rest affald.
Opgangene:  Affaldsskakterne blev lukket og erstattet med opstillede containere i kælderene.

Asfaltering:
Som det kan ses og høres er asfalteringsarbejdet igangsat mandag den 23/8 med kort varsel. Der blev omdelt en skrivelse fra Munck Asfalt A/S, men vi er af den opfattelse, at der mangler en mere overskuelig plan der viser helt præcis, hvornår der vil blive spærret for parkering langs carportene og ved gavlen.    


El-stander:
På vores årlig møde (markvandring) med City Apartment i Juni 2021, drøftede vi blandt andet etablering af el-stander (til opladning af el-biler) i Hellebo Park fremadrettet. City Apartment vil undersøge etableringsmuligheder.   


Husorden for Hellebo Park:
Efter den ny affaldssorteringslov er trådt i kraft her i Hellebo Park, skal den eksisterende Husordens §4: AFFALD opdateres tillige med andre øvrige paragrafer i Husordenen. Vores opdateringsforslag vil blive forelagt beboerne før den kan godkendes på et ekstraordinært møde.


Vedtægterne:
Vedtægter blev revideret og godkendt i 2017, men der er på nuværende tidspunkt nogle punkter, vi mener trænger til en opdatering/ændring. Beboerrepræsentationens ændringsforslag vil også blive forelagt beboerne før den kan godkendes på et ekstraordinært møde. 


Beboere uden computer:
Der er nogle beboere, der ikke har en computer og dermed ikke adgang til de forskellige referater samt informationer, der bliver lagt på vores hjemmeside.

Vi vil derfor opfordre disse beboere til at lægge en seddel med navn og adresse i BR postkassen, så vi ved hvem der skal have informationerne blive lagt i deres postkasse.


Beboerrepræsentationens referater:
For at beboerne kan se hvilke emner der er blevet drøftet på vores møder, vil der fremadrettet forefindes et resumé af referaterne på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

 

______________________________________________________________________

 

Hellebo Park på Facebook

Juni 2021

____

Vi er blevet bedt om at gøre opmærksom på denne Facebook gruppe, som nogle beboere har initieret.
Så det gør vi ...  🙂

Hermed link til Facebook siden  - klik her  >>

- klik herefter på den rektangulære blå knap for at blive medlem af gruppen.

 

______________________________________________________________________

 

Meddelelse vedrørende Hellebo Parks Årsmøde 2021 + Årsregnskab 2020

Marts 2021

Grundet de stadig gældende corona restriktioner, ser vi os desværre nødsaget til at udsætte årsmødet, der jævnføre vores vedtægter skulle været afholdt i marts måned.

Her kan du hente Hellebo Parks Årsregnskab 2020. ( klik her  >> )

Pas godt på hinanden og god påske.

____

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsentationen kan ske enten via vores
e-mail: info(at)hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

___

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen i Hellebo Park.

______________________________________________________________________

 

23. Marts 2021

Information fra Varmemesteren.

I dag har vi modtaget følgende informationer fra vores varmemester Lars:

 • Hullerne i vejen mod Gl. Hellebækvej bliver lappet i morgen 24.03.2021
 • Der er opstået problemer med vandtrykket i Højhuset på 9. sal hvilket bevirker, at bobeoerne i perioder ikke har vand. Årsagen til dette bliver nu undersøgt i samarbejde med Grundfoss.
 • Grantræet, der står til højre ved æbletræerne ved udkørselsen til Gl. Hellebækvej bliver fældet. Dette skyldes, at man mener, at træet er ved at blive angrebet af sygdom. 

__

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsenationen kan ske enten via vores e-mail: info@hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

Pas godt på hinanden!

Beboerrepræsentationen

 

Til beboerne Hellebo Park

Januar 2021

Med denne skrivelse sender Beboerrepræsentationen en Nytårs hilsen til alle beboerne i Hellebo Park og håber I er kommet godt ind i det nye år.
Til nye beboer i Hellebo Park ønsker vi jer alle velkommen.

Som I alle ved, så har coronarestriktionerne været årsag til, at vore planlagte årsmøde i 2020 ikke blev afholdt.
Forhåbentlig bliver det muligt, på et eller andet tidspunkt i løbet af dette år, at kunne afholde vore årsmøde påny.

Det har desuden bevirket, at de repræsentanter i Beboerrepræsentationen, der var på valg i 2020, har indvilget i at fortsætte indtil næste årsmøde.

Den nuværende beboerrepræsentation består af følgende personer:
Chéri Rehøj (formand)
Allan Woods (næstformand/kasserer)
Anne Vibeke Lauridsen (sekretær)
Rie Linhoff (suppleant)
Rene Durafour (revisor)

Husk at alle henvendelser til Beboerrepræsentationen kan ske enten via vores
e-mail: info(at)hellebopark.dk eller lægges i postkassen ved vaskeriet.

Pas godt på hinanden!
Beboerrepræsentationen

 

____________________

Referat af Beboerrepræsentationens møde den 26. Oktober 2020.

Bænke:
Drøftelser om opsætning af x antal bænke i Grønnegården. Der er ønske om at få 2 bænke mere på vestfløjens østvendte mur, da beboerne gerne vil nyde formiddagsolen.

Marianne forhører sig hos Lars. Til videre drøftelse.

Asfaltering:
Cheri har løbende kontakt til Bent Andreasen/ City Apartment herom. Der ventes på en afgørelse for sidst indkomne prisforslag.

Lysgener fra stadion:
Emnet drøftet med Teknisk Forvaltning omkring det kraftige lys fra Stadion. Lyset er ikke regulerbar. Hellebo Park har ikke nogen indflydelse på en evt. regulering af lyset. Diskussionen om det videre forløb kan eventuelt tages op af beboerne

Årsmødet:
Årsmødet er foreløb aflyst grundet coronarestriktionerne.

Stofa nettet:
Beboer Bjarne Christensen har gjort et kæmpe stykke arbejde med at undersøge, hvorvidt vi i Hellebo Park kan opnå en rabataftale med Stofa eller om der evt. skal findes en anden udbyder. Sagen under fortsat undersøgelse.

Hellebo Parks hjemmeside:
Fremadrettet vil der blive lagt et resumé af BR referaterne på hjemmesiden, så beboerne i Hellebo Park kan holde sig orienteret om de overordnede emner der drøftes på Beboerrepræsentionens møder.

Brandslukningsudstyr:
Beboerepræsentationens medlemmer har igangsat adskillige undersøger mht. de gældende krav for Brandslukningsudstyr i beboelsesejendomme.  

Toilet:
Toilettet ved vaskekælderen bliver ikke åbnet for beboerne, da de hygiejniske forhold ikke overholdes.

Julehygge:
Hellebo Parks Julehygge 2020 aflyses på grund af Coronasituationen.

Nabohjælpskilte:
Nabohjælpskilte opsættes efter asfaltering.

Hjertestarter kursus:
Hjertestarter kursus er også sat i bero på grund af Coronasituationen.

Private opslag:
Private opslag vedrørende f.eks stjålne ting etc. må stå for egen regning. Det er ikke BR repræsentationens opgave, at omdele sådanne skrivelser.

Mødet afsluttede kl. 20.00

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen

 

Oktober 2020

Aflysning - Hellebo Park årsmøde.

Kære beboere i Hellebo Park.

Grundet den florerende CORONA virus har beboerrepræsentations fundet det nødvendigt at aflyse årsmødet den 25/3-2020 i Helsingør Hallen.

Vi vender tilbage med ny dato, når situationen tillader det.

Med venlig hilsen.

Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

_________________________

Hellebo Park 22. februar 2020

Aflyst - Indkaldelse til Hellebo Parks Årsmøde 2020.

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i Helsingør Hallen.

1. Velkomst samt valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beboerrepræsentationens beretning.
4. Årsregnskab 2019 ved kassereren.
5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
6. Indkomne forslag.

 

            Pause i 15 minutter

 

7. Valg af kasserer for 2 år:
Allan Woods (ønsker genvalg)

 

8. Valg af revisor og suppleanter for 1 år:
Marinne Arnsfelt (ønsker genvalg)
Rie Linhoff (ønsker genvalg)

 

9. Revisor Rene Durafour (ønsker genvalg)
Revisorsuppleant

 

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres senest den 11. marts i postkassen ved Beboerrepræsentationens kontor, ( gangen ved vaskekælderen ) eller per e-mail, klik her for e-mail >>


Husk også
at skrive til os hvor mange I kommer til mødet.

 

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

 

 

Påmindelser og generel information fra Lars - Varmemesteren

 

Afhentning af storskrald:

Helsingør forsyning har ikke oplyst datoer for afhentning resten af 2019.

Info følger når vi får information.

 

Parkering:

Der må ikke parkeres foran garager og trappeopgange til grønnegården  (Dette gælder også når varmemesteren har fri.)

 

Dagligt affald:

Vi må desværre konstatere at der stadigvæk smides affald i skakten som ikke er i lukket poser. Affaldsposer skal være lukket.

De grå container som står i kælderen. Må ikke benyttes til pap mm.

 

Reklamer:

De blå container skal benyttes til reklamer, aviser og glas (ikke affaldsskakten).

 

Bohave og affald:

Der må ikke henstilles bohave og affald udenfor lejemålet. Dette gælder især kælder

 

Med venlig hilsen

Lars Pedersen - Varmemester

 

____________________________________________________________

 

Hellebo Park 8. marts 2019

Indkaldelse til Hellebo Parks Årsmøde

Torsdag den 11. april kl. 19.00 på restaurant Birkebo.

 

 1. Velkomst samt valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Beboerrepræsentationens beretning.
 4. Årsregnskab 2018 ved kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2019.
 6. Indkommende forslag.

            Pause i 15 minutter.

 1. Valg af suppleanter for 1 år:

På valg er Marianne Arnsfelt (ønsker genvalg)
På valg er Kent Jørgensen

8. På valg er Revisor Flemming Zøllner (ønsker genvalg)
På valg er revisorsuppleant Lilly Dyke (ønsker genvalg)

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal afleveres senest den 28 marts i postkassen ved Beboerrepræsentationens kontor,
eller per e-mail, klik her for e-mail >>

Husk også at skrive til os hvor mange I kommer til mødet;  BR postkassen eller via email, klik her for e-mail >>

NB! Denne sene afholdelse af årsmødet skyldes forskellige omstændigheder, der vil blive informeret om på mødet.

Årsregnskabet vil blive uddelt senere.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen Hellebo Park.

 

 

Referat af BR- mødet den 26/8-2018

Du kan nu læse referatet fra vores sidste årsmøde.

Klik her for at gå til referat  >>

September 2018

Slut med knallert støj i grønnegården

Vi er glade for at kunne dele med Jer at efter et par samtaler med Bladkompaniet omkring urimligheden i at deres aviser bliver omdelt med støjende knallert kl. 04-05 om morgen, at det nu er slut. Så nattesøvnen, ihvertfald på den front, skulle nu være bedre sikret.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
25-06-2018

Juni 2018

.

Så lykkedes det!

Beboerrepræsentationen Hellebo Park har den 22. Juni 2018, konstitueret sig med følgende beboere:

Formand: Cheri Rehøj ( Valgt for 2 år )
Næstformand/ kasserer: Allan Woods ( Valgt for 2 år )
Revisor: Flemming Zøllner ( Valgt for 2 år )
Revisor Supp.: Lilly Dyke ( Valgt for 1 år )
Sekretær.: Anne Vibeke Lauridsen ( Valgt for 2 år )
Supp: Marianne Arnsfelt ( Valgt for 1 år )
Supp.: Kent Jørgensen ( Valgt for 1 år )

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
25-06-2018

Juni 2018

.

 

Kære Beboere i Hellebo Park,

OPRÅB!!!

Den 4. juni 2018, blev der holdt et konstituerende møde med de nye beboerrepræsentanter valgt på Årsmødet, men da en af de valgte repræsentanter måtte fratræde grundet personlig årsag, har vi nu bruge for, at en af jer beboere melder sig, så beboerrepræsentationen kan konstitueres og komme videre med de foreslåede opgaver. På denne måde undgår vi også, at skulle indkalde til ekstraordinært møde.

Så har du lyst til at deltage, så skriv til os på:  info@hellebopark.dk
eller lægge besked i beboerrepræsentations postkasse.

Med venlig hilsen,
Beboerrepræsentationen
10-06-2018

Juni 2018

Referat fra årsmøde 2018

Du kan nu læse referatet fra vores sidste årsmøde.

Klik her for at gå til referat  >>

April 2018

Her er opskriften på et bedre indeklima

Hvis man ikke behandler sin bolig på den rigtige måde, kan der opstå ubehagelige skader på boligen og ens velbefindende.

Vores varmemester har derfor udarbejdet opskriften på, hvordan man opnår et bedre indeklima. Den er runddelt på skrift.

Skulle du forlægge opskriften, kan du altid finde den her på Hellebo Parks hjemmeside.

Læs den og brug den.

Klik her for at gå til opskriften  >>

Januar 2018

Tak for i år

Mange tak til alle der mødte op til vores julehygge den 10. december. Det blev til nogle rigtigt hyggelige timer sammen.
Vi ønsker også at sige mange tak for i år, og vi i beboerrepræsentationen ønsker alle en rigtig glædelig jul, og et godt nytår.

December 2017

Kom til Hellebo Park julehygge

Så er der julehygge for beboerne i Hellebo Park. Søndag den 10. december i Birkebo fra 14-17. Se hele invitationen under aktiviteter.

 November 2017

 

Nyt fra Hellebo Bridgeklub

Så er der ny information fra Hellebo Bridgeklub. Se mere under aktiviteter.

 September 2017

 

Bestyrelsen fortsætter

Da der de seneste fire måneder har været ro og en udtalt positiv stemning i Hellebo Park, har bestyrelsen i beboerrepræsentationen besluttet at fortsætte sit arbejde frem til den ordinære generalforsamling i marts 2018.

September 2017

 

Resultat af afstemning

Hidtil skulle alle beboere på hver etage i Højhuset være enige om udsmykningen af gangarealet. Det skal de ikke mere. Nu er det flertallet, der bestemmer.

Det blev afgjort ved en afstemning blandt alle Højhusets beboere i juni.

29 stemte for at flertallet skal bestemme. 10 stemte for fortsat enighed.

Derfor ændres Husordens § 6 stk. 2. Se den i Husorden.

Juni 2017

 

 

Forbedringerne af Hellebo Park

Hvert år skal vores udlejer fortælle os, hvilke forbedringer, man vil gennemføre 10 år frem. Den seneste plan blev serveret under den såkaldte markvandring i juni 17.

City Apartments renovationsplan inderholder følgende for 2017:

 

 • Udskiftning af træværket ved rækkehuse: 120.000 kr.
 • Priming af facader i Højhuset og gavle: 25.000 kr.
 • Udskift af termoruder: 50.000 kr.
 • Ny teknik i varmecentralen: 75.000 kr.

 

Og: Ny vejbelægning hele vejen rundt om Hellebo Park i 2019: 550.000 Kr.

Vores nye ønskeliste kan du se ved at trykke på den grå bjælke.

Juni 2017

 

Dalen-byggeriet godkendt på ny

Projektet seniorboligkomplekset Dalen fik i maj kommunens vigtige anden godkendelse. Nu mangler projektet blot byggetilladelsen og vigtigst af alt købet af grunden af Hellebo Parks ejer, før byggeriet kan sættes i gang. Hvornår det sker, er p.t. uvist.

Dalen består af 40 lejeboliger på Hellebo Parks P- og containerplads vest for vores højhus. Kommunen bidrager med godt 10 mio. kr. kontant samt stiller garanti for yderligere godt 51 mio. kr. Projektet ventes at koste ca. 129 mio. kr.

Juni 2017

Så er der lidt opdateringer til hjemmesiden

 

Referat fra årsmødet samt det ekstraordinære årsmøde ligger tilgængeligt på siden nu. Disse er også blevet omdelt, men fremadrettet vil de kun komme til at ligge på hjemmesiden. Det samme vil gælde anden information til beboerne. Så følg med her på siden af og til.

 

Husordenen er blevet opdateret med et par punkter, som blev vedtaget på årsmødet. Samt vores vedtægter har fået et punkt mere. Se de opdaterede punkter HER, eller se hele husordenen eller vedtægterne på knapperne til højre

Dalen påbegyndes tidligst til sommer
 
Vores nye nabo stikker først spaden i jorden medio 2017
 
Projektet seniorboligkomplekset Dalen kører på skinner, men skinnerne er blevet lidt forlænget. I stedet for påbegyndelse af byggeriet på P- og containerpladsen syd for Birkebo og vest for vores højhus i begyndelsen af 2017, tegner alt til, at det første spadestik først sker omkring 1. juni.
Valg af hovedentreprenør sker efter 20. december 2016. Dernæst skal byrådet på ny godkende projektet inden maj 2017, før gravkøerne kan sættes i sving. Så det ser ud til, at vi får fred for det nye byggeri indtil sommeren 2017.
Dalen består af 40 boliger. De to er reserveret kommunen. Af de tilbageværende 38 er 37 allerede bestilt. Og der er p.t. en venteliste på ca. 115 interesserede lejere.
Følg projektet på foreningendalen.dk eller via den grå knap
 
December 2016

Nye priser for nye lejere i Hellebo Park

 

Prisen på lejemål i Hellebo Park er sat op. Men kun for nye lejere! Er man interesseret i at flytte ind i skønne Hellebo Park, gælder det om at kontakte vores varmemester Lars Pedersen hurtigt, da der er ventelister på alle boliger. Så kontakt ham hellere i dag end i morgen, da interessen for at bo her er meget stor.

Se de nye priser og kontakten til varmemesteren under Varmemesterens hjørne - Tryk på den grå knap

Oktober 2016

Hellebo Park får ny nabo 

 

Seniorbolig-projektet DALEN bliver placeret på container/p-pladsen syd for Birkebo og vest for Hellebo Parks højhus.

Læs mere om DALEN - Tryk på den grå knap.

 

August 2016

Nye forbedringer

 

Beboerrepræsentationen har afholdt den såkaldte markvandring med administrationsfirmaet bag Hellebo Park, City Apartment. City Apartment har barslet med den første 10 års plan, som er en løbende en af slagsen. Vi har også selv indgivet vores ønsker, som de vil kigge nærmere på.

Se begge lister - Tryk på den grå knap

 

August 2016

Tænk venligst på dine naboer

 

Tag venligst hensyn til de skilte, der er på området.

Mange af beboerne er bange for at gå på den lille sti mellem bebyggelsen og busstoppestedet, da de er bange for at blive kørt ned af en cykel. Lad derfor venligst være med at cykle på denne sti.

Vi anbefaler at man ikke kører hurtigere end 30 km/t på området. Med denne hastighed er der god tid til at stoppe,  hvis en beboer springer frem fra en parkeret bil, eller kommer omkring et hushjørne.

Brug venligst kun én tørretumbler, når du er i vaskeriet. Så giver det mere plads til dine naboer.

Hold venligst opgangene fri for sko og lignende. Det gør det mere besværligt for rengøringen at komme til. Samtidigt er det til fare i tilfælde af brand.

Læs venligst vores fælles husorden igen - Tryk på den grå knap.

 

August 2016

 

Huslejesagen

 

Der er 10 lejesager, der ligger nu til vurdering hos vores advokat. Han overvejer på nuværende tidspunkt, om der er grundlag for en sag eller ej.

Vi kommer tilbage, så snart vi har et svar fra advokaten.

 

August 2016