Husorden

Husorden for Hellebo Park

§1. Generelt

Det må være i alles interesse at vise den størst mulige hensyntagen. De nedenfor opstillede regler er derfor at betragte som nogle eksempler på, hvad denne hensyntagen på en række punkter må medføre.

§2. Lejligheder / Rækkehuse

 1. Benyttelse af audio/visuelle apparater, musikinstrumeter og lign. skal ske med fornøden hensyntagen ti ejendommens øvrige beboere og må ikke være til gene for disse.
 2. Benyttelse af elboremaskiner eller andet støjende værkstøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 8 og 17 og på lørdage og søndage mellem kl. 10 og 14.
 3. Pludseligt opståede vandskader eller fugtindtrængen skal straks anmeldes til varmemesteren.
 4. Møl og skadedyr: Ejere/lejere har pligt til at melde om forekomst af møl og skadedyr til varmemesteren. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaderne får et større omfang.
 5. Anbring ikke skabe og større møbler helt op mod ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.
 6. Daglig udluftning er nødvendig, såvel for et godt indeklime som forebyggelse mod fugtskader m.v. Det anbefales at foretage en kraftig udluftning to gange dagligt.

§3. Altaner / Udestuer

 1. Hvis man ænsker at opsætte markiser, persienner, rule- og andre gardiner, skal disse være i lyse naturfarver eller hvide.
 2. Ophængning af kulørt vinduespynt på altaner/udestuer må kun finde sted omkring jul.
 3. Opbevaring af skabe, hårde hvidevarer og lign. samt tørring af vasketøj og luftning af sengetøj skal foregå under altanbrystningernes overkant. Luftning af sengetøj må ikke ske fra vinduerne.
 4. Der må ikke anvendes koge-, stege og grillredskaber på altaner/udestuer.
 5. Tæppebankning samt rystning af tæpper og duge må ikke finde sted fra altanerne.
 6. Fodring af fugle og dyr på Hellebo Parks område – bortset fra ved søen – må ikke finde sted.

§4. Affald

 1. Ved bortkastning af husholdningsaffald i nedstyrtningsskakten skal dette være forsvarligt emballeret i lukkede plasticposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Lågen til nedstyrtningsskakten skal efter endt brug lukkes.
 2. De grå containere i kældre må ikke benyttes
 3. Papkartoner skal tømmes for indhold, inden de kastes i nedstyrtningsskakten.
 4. De opstillede blå containere skal benyttes til flasker, glas, aviser og andet papir.
 5. Der må ikke stilles bohave, aviser, flasker eller haveredskaber m.m. ved siden af affaldsstativ i rækkehusene.
 6. Affald, som f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser m.m. må under inden omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.
 7. Varmemesteren omdeler hvert år information om, hvordan og hvornår der er mulighed for at skille sig af med de øvrige affald

 

§5. Husdyr

 1. Husdyr, som hunde og katte m.m., må ikke være til gene for ejendommens beboere. Hunde skal altid føres i snor på Hellebo Parks arealer, og efterladenskaber skal skraks fjernes af føreren.
 2. Beboere og tilflyttere skal ved skriftlig ansøgning inden anskaffelse af dyr/indflytning med dyr indhente ejendomsadministrationens godkendelse.
 3. I Højhuse kan husdyr undtagelsesvis medbringes (ikke anskaffes). Ansøgningen skal indeholde oplysning og hvilket dyr, antal og race.

§6. Højhus, trappeopgange og elevator

 1. Der må ikke henstilles cykler, knallerter, legetøj m.v. i indgangspartierne og trapperummene. Barnevogne, klapvogne og cykler kan hensættes i kælderens cykel- og barnevognsrum.
 2. Hvis et flertal af beboere på én etage i højhuset vedtager en mere personlig indretning på deres etages gangareal ( f.eks. siddegruppe i vindfanget til højre for indgangen til elevatorerne, malerier på væggene etc.) vil dette være tilladt, når sådanne tiltag ikke strider mod brandvedtægterne.
 3. Rygning i foyer, elevatorerne, brandtrapperne og fællesarealerne i Højhuser og i trappeopgangene er ikke tilladt.
 4. Levende lys er forbudt på etager og i trappeopgange.
 5. Benyttes elevatorerne til transport af større genstande eller ved ind- og udflytning, må kun én elevator benyttes (8. sals elevator dog undtaget ved ind- og udflygning på 9. sal). Det henstilles, at beboerne drager omsorg for, at besøgende børn ikke benytter elevatorer og gangarealer til leg og støjende adfærd.

§7. Vaskeri

 1. Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens beboere og af hjemmeplejen, såfremt hjemmeplejen vasker for de af vores medbeboere, der ikke selv kan.
 2. Det er ikke tilladt at opholde sig i vaskeriet uden for åbningstiderne.
 3. Der er betjeningsvejledning ved alle maskiner.
 4. Der henstilles til, at man kun optager to vaskemaskine, henholdsvis én tørretumbler, ad gangen. Vaskemaskinerne bør fyldes helt op ved hver vask Tumblerne må ikke køre i tomgang!
 5. Børn må kun opholde sig i vaskeriet med ledsagelse af voksne. Husdyr må ikke medtages i vaskeriet.
 6. Der må ikke farves tøj i maskinerne, ligsom vask af gulvtæpper, kondisko o.lign. ikke må finde sted.
 7. Brug maskinerne i vaskeriet sker på eget ansvar, og eventuel beskadigelse af tøj dækkes ikke af ejendommens forsikring. Eventuelle fejl ved maskinerne skal straks meddeles varmemesteren.
 8. Rygning i vaskeriet er ikke tilladt.

§8. Kælderrum / Garager

 1. Lejer renholder selv kælderrum/garage. Døren til kælderrummet skal være forsynet med en hængelås, hvad enten pulterrummet benyttes eller ej.
 2. Der må ikke opbevares brandbare væsker eller letantændelige materialer, herunder fyrværkeri i kælderrummet/garagen. Opbevaring af andet, der kan tiltrække skadedyr i området, er ikke tilladt.
 3. Tøj, tæpper, dyner og andre tekstiler skal opbevares i poser for at undgå angreb af møl.
 4. Der må ikke stilles bohave eller lignende udenfor kælderrummet.
 5. Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være lukkede - også i dagtimerne.
 6. Rygning i kælderarealer er ikke tilladt.

§9. Trafik og parkering

 1. A færdsel og trafik på Hellebo Parks område skal ske på forsvarlig og hensynsfuld møde ved max. 30 km/t.
 2. Der må ikke parkeres cykler langs bygningens facader. Cykler skal parkeres i kælderen eller i opstillede cykelstativer. Der må ikke cykles i "Grønnegården" og på gangstierne.
 3. Parkering af motorkøretøjer skal ske i de optrukne parkeringsbåse mellem opgang 19-21 og 23-25, samt parkeringspladsen ved højhuset og ellers i henhold til færdselsloven. Større varevogne, trailere, joller, campingvogne og lign. henvises til p-pladsen ved affaldscontainerne ved Birkebo.
 4. Der må ikke perkeres foran garagerne og kælderdærene.

§10. Børns leg

 1. Det henstilles at børns leg finder sted i bebyggelsens omkringliggende grønne områder. Leg og anden støjende adfærd må i intet tilfælde foregå i "Grønnegården".
 2. Børn må ikke lege eller støje på trapper eller gangarealer, og ejere/lejere skal drage omsorg for, at de hos dem boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd eller lignende er til gene for de øvrige beboere.

§11. Påtalepligt

 1. Nye ejere/lejere skal være bekendt med ordensreglementet inden indflytningen i bebyggelsen.
 2. Ved overtrædelse af dette ordensreglement påhviler det ejendommens varmemester at påtale forseelsen.

 

Husordenen er tiltrådt med almindelig stemmeflerhed på beboermødet den 5. december 2012